Ik zoek pasvorm campermatten voor mijn:

Verkoopvoorwaarden

1. Algemeen
Wanneer een koper bij campermat.be een order plaatst, wordt deze daarbij geacht, deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Deze verkoopvoorwaarden zijn via de website: www.campermat.be te raadplegen, en voor iedereen inzichtelijk. Wanneer de verkoper tijdens de communicatie uitdrukkelijk of stilzwijgend achterwege laat om aan deze verkoopvoorwaarden te benoemen, doet niets af van de geldigheid daarvan. De koper heeft recht op een eerlijke behandeling wat berust op redelijkheid, wat gebaseerd is op deze alg. verkoopvoorwaarden en de wettelijke kaders. 

2. Offertes, orders 
Alle offertes die per e-mail, brief of fax verzonden worden zijn geheel vrijblijvend. www.campermat.be zal zich zoveel mogelijk proberen te houden aan de opgegeven levertijden. Wanneer deze meer dan 10 werkdagen overschreden wordt mag de koper overgaan tot ontbinding van de overeenkomst. Wanneer binnen een bepaalde periode prijzen worden verlaagd op de website betekend dat niet dat de prijs van de openstaande bestelling veranderd.

3. Risico na aflevering 
Het risico van de goederen, gaat bij aflevering doorcampermat.be over op de koper in overeenstemming met de leveringsconditie, dit laatste in overeenstemming met de 'incoterms' zoals gepubliciteerd door de internationale Kamer van Koophandel, en deze voorwaarden over eigendomsoverdracht.

4. Betalingen, verzuim 
De factuur wordt per e-mail verstuurd. Deze moet binnen 14 (dertig) dagen betaald worden na de factuurdatum, of op de factuur aangegeven termijn. Wanneer de koper kiest voor betaling onder rembours, dan geldt de gemailde factuur als betalingsbewijs. Indien de koper niet binnen de afgesproken betalingstermijn betaald, vervalt de overeenkomst, en behoud campermat.be zich het recht om de eventuele korting in te trekken. Wanneer gekozen is voor betaling na verzending, dan geld behoud www.campermat.be zich het recht voor om de vordering ter incasso uit handen te geven, en een bedrag van 15% van de in te vorderen hoofdsom met een minimum van 150 euro op te eisen, onverminderd de eventueel door de koper verschuldigde gerechts- en/of executiekosten.

5. Eigendomsvoorbehoud 
Door de aflevering van zaken gaat wel het risico maar niet de eigendom van die zaken over vanc ampermat.be op de koper. www.campermat.be behoudt de eigendom van de desbetreffende zaken voor totdat de koper aan al zijn prestaties verbonden aan de desbetreffende aflevering, inclusief die welke zijn verschuldigd op grond van diens verzuim, heeft voldaan.

6. Garanties
www.campermat.be heeft aan zijn verplichtingen voldaan als de zaken zijn afgeleverd volgens de overeengekomen kwaliteit en kleur. Wanneer niet uitdrukkelijk een kwaliteit is overeengekomen, dan moeten de geleverde goederen overeenkomen met de producten die omschreven zijn op de factuur. Er wordt geen garantie gegeven wanneer de producten voor andere doeleinden wordt gebruikt als waar het voor geschikt is. De koper is gehouden om de kwaliteit en de eigenschappen van de afgeleverde goederen te controleren, voordat deze worden gebruik, en dat binnen 8 dagen. Van de koper wordt verwacht dat hij/zij onderzoekt of het gebruik of de doorlevering van de geleverde goederen enige schending oplevert van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden. Pasvormautomatten.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de geleverde producten.

7. Overmacht
Wanneer volgens wettelijke regels www.campermat.be zich kan beroepen op overmacht kan de koper geen vordering tot schadevergoeding tegen www.pasvormautomatten.com instellen.

8. Ontbinding
Ingeval van verzuim, zoals bedoeld in artikel 4, of als de koper verplichtingen die uit een overeenkomst met www.campermat.be niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt is www.campermat.be gerechtigd elke overeenkomst met de koper terstond ontbonden te verklaren.

9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
Op de overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Voor de beslissing van geschillen zal de uit hoofde van het onderwerp van het geschil bevoegde Rechter in het Arrondissement te Zwolle in het geding steeds bevoegd zijn, onverminderd het recht van verkoper een afnemer te doen dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats. In geval de koper buiten Nederland woonachtig is, zal voor de beslissing van geschillen, uitsluitend de rechtbank te Zwolle bevoegd zijn, behoudens hoger beroep en/of cassatie. Onder woonplaats wordt ten aanzien van rechtspersonen in het vorenstaande verstaan de plaats van de statutaire zetel van de rechtspersoon. We zijn statutair gevestigd op: Sisalstraat 15, 8281 JJ Genemuiden. We zijn te bereiken voor geschillen op: 038-3854495.

10. Achteraf betalen
Deze voorwaarden gelden indien u kiest voor de betaalmethode: "achteraf betalen":

 1. De producten en/of diensten vancampermat.be en pasvormautomatten.com zijn afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
 2. Om de financiële risico's van de betaaloptie "achteraf betalen" te beperken, wordt de bestelling via Buckaroo door Intrum Justitia getoetst. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of de aanvraag voor de achteraf betaling geaccepteerd wordt. Als gevolg van de acceptatie dient u te betalen op de manier zoals nader in deze voorwaarden beschreven.campermat.be en pasvormautomatten.com wijzen Intrum Justitia aan als degene aan wie moet worden betaald.
 3. Indien betaaloptie "achteraf betalen" niet wordt geaccepteerd, dient u de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
 4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Intrum Justitia, zodat u direct weet of de aanvraag geaccepteerd wordt;
 5. U bent verplicht campermat.be of Pasvormautomatten.com op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mailwijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres- en/of e-mailwijziging blijft u gehouden het openstaande saldo te voldoen. Adres- en/of e-mailwijzigingen kunnen via de website van campermat.be of Pasvormautomatten.com per e-mail of schriftelijk aan de Klantenservice vancampermat.be of Pasvormautomatten.com worden doorgegeven;
 6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/ bemiddeling, niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure of aanvraag loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling, een onder curatelestelling of enig traject van schuldsanering in welke vorm dan ook

De wijze van betalen

 1. Intrum Justitia heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u naast de (digitale) factuur, kort daarna ook een e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo. Op zowel de factuur als in de e-mail met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Zorg ervoor dat u op tijd betaalt conform de instructies vermeld op de factuur of via de e-mail met betaalkoppeling. U voorkomt dat incassokosten aan u in rekening gebracht worden bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.2. Voor het ontvangen van de e-mail dient u een geldig en correct e-mailadres op te geven. Indien u geen geldig en correct e-mailadres opgeeft, dan ontvangt u geen betaalinformatie via de e-mail met betaalkoppeling. U bent verplicht het e-mailadres dat u opgeeft op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo te controleren.
 2. U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen door u aan en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namenscampermat.be of Pasvormautomatten.com respectievelijk Intrum Justitia, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens <naam Merchant invullen> respectievelijk Intrum Justitia wordt erkend.
  Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:
  1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo ontvangen te zijn.
  2. Indien u niet binnen 14 (veertien) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Intrum Justitia al dan niet namens campermat.be of Pasvormautomatten.com het recht buitengerechtelijke incassokosten alsmede rente in rekening te brengen.
  4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van de incassokosten alsmede de rente bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mail adres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten en rente.
  5. Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten en rente) betaalt, dan draagtcampermat.be of Pasvormautomatten.com overeenkomstig deze algemene voorwaarden, 35 (vijfendertig) dagen na factuurdatum, de gehele Vordering jegens u ook juridisch over aan Intrum Justitia.
  6. U bent verplicht Intrum Justitia op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mailwijziging gedurende de periode dat u verplicht bent het verschuldigde bedrag te betalen. Zolang Intrum Justitia geen adreswijziging van u heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
  7. Het doorgeven van adres- en/of e-mailwijzigingen aan Intrum Justitia kan schriftelijk. De adresgegevens vindt u terug op de website www.intrum.nl onder Contact.
  8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Intrum Justitia van iedere volgende aanvraag van u voor de betaaloptie "achteraf betalen".

11: Samenvatting rechten klant:
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. Wij brengen dan geen verzend- of administratiekosten in rekening. Wij mogen wel voorwaarden verbinden aan het retoursturen. De bestelde producten moeten uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden, als dit niet gebeurd kan de klant de koop onmiddelijk ongedaan maken. Dit geld niet voor de producten waar duidelijk een andere levertijd voor staat aangegeven. Als de klant het pakket binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, zijn wij gehouden het bedrag binnen 30 dagen terug te betalen. De afkoelingsperiode geld niet voor: Aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt (een automattenset op maat, volgens een opgestuurde vorm).